Home About Us News & Awards Help Link Contact Us

President Note
A.Chinne Gowda

J. a£ÉßÃUËqÀÀgÀÄ
CzsÀåPÀëgÀÄ

J®èQÌAvÀ®Æ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV 2018-19£Éà ¸Á°£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë£À£ÁßV £À£ÀߣÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¹gÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄÆgÀÆ «¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀƪÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ.
        JA.J. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ£ÁV CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÝ £À£ÀߣÀÄß avÀægÀAUÀPÉÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀªÀgÀÄ £À£Àß CPÀÌgÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ qÁ. gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, «vÀgÀuÉ, ¥ÀæzÀ±Àð£À F ªÀÄÆgÀÆ «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢zÉÝãÉ. F ªÀÄÆgÀÆ gÀAUÀUÀ¼À ¯Á¨sÀ-£ÀµÀÖ, EµÀÖ-PÀµÀÖ, DUÀÄ-ºÉÆÃUÀÄ, ¨ÉÃPÀÄ-¨ÉÃqÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ-¥Àj±ÀæªÀÄ vÀPÀ̪ÀÄnÖVzÉ. F ªÀÄÆgÀÆ PÉëÃvÀæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ avÀægÀAUÀzÀ CªÀÄƯÁUÀæ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¤µÉ׬ÄAzÀ, ¤¸ÀàøºÀ£ÁV, ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV, £ÁåAiÀÄ-¤AiÀÄvÀÄÛUÀ½AzÀ ¤¸ÁéxÀð ¸ÉÃªÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÉà £À£Àß ¥ÀæªÀÄÄR zsÉåÃAiÀÄ. DzÀgÉ MAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Áà¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. CzÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÊ eÉÆvÉUÀÆqÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ! CAvÉAiÉÄà £À£Éß®è ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½UÉ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀºÀªÀÄvÀ-¸ÀºÀPÁgÀ zÉÆgÉvÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¥Àæw ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ ¹¢ÞAiÀÄ ¸ÁxÀðPÀvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F ¤nÖ£À°è J®ègÀÆ MnÖUÉ-MUÀÎmÁÖV KPÀvɬÄAzÀ ±Àæ«Ä¸ÉÆÃt. PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀªÀ£ÀÄß GvÀÄÛAUÀPÉÌÃj¸ÀĪÀ°è «dAiÀıÁ°UÀ¼ÁUÉÆÃt.
                                                                                 J a£ÉßÃUËqÀ
                                                                                   CzsÀåPÀëgÀÄ

Copyright © 2018 KFCC, Powered by Intellectual info Solutions Pvt., Ltd., Bengaluru. www.iispl.in