Home About Us News & Awards Help Link Contact UsNews

PÀ£ÁðlPÀ ZÀ®£ÀavÀæ PÁ«ÄðPÀgÀ, PÀ¯Á«zÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀædÕgÀ MPÀÆÌl ¢£ÁAPÀ 04.03.2018 gÀAzÀÄ avÀægÀAUÀzÀ UÀtåjUÉ ¸À£Áä£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ K¥Àðr¹vÀÄÛ.


±ÀæzÁÞAd°

sridevi zÀQët ¨sÁgÀvÀ avÀægÀAUÀzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀnêÀÄtÂAiÀÄgÀ°è M§âgÁzÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAiÀÄ ¥Àæw¨sɬÄAzÀ ¨Á°ªÀÅqï avÀægÀAUÀªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀUÁV¹zÀÝ ¨ÉqÀV ¹jzÉë ²æÃzÉëAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.02.2018 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ zÀĨÉÊ£À°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ avÀævÁgÁ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ ¨Á£ÀvÁgÁ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¥ÀAiÀÄt¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀQÌzÀÄ ¨sÀj¯ÁUÀzÀAvÀºÀ £ÀµÀÖ. CªÀgÀ DvÀäPÉÌ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀÄt¸À°.

EªÀgÀÄ £Àn¹zÀ PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼ÀÄ

1. ¨sÀPÀÛ PÀÄA¨ÁgÀ     3. ¨Á®¨sÁgÀvÀ 5. AiÀıÉÆÃzÁPÀȵÀÚ
2. ºÉtÄÚ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ PÀtÄÚ     4. ¸ÀA¥ÀÆtð gÁªÀiÁAiÀÄt 6. ¦æAiÀÄ
   

£ÀªÀÄä ªÁtÂdå ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÀlÖqÀzÀ°è vÀªÀÄä PÀbÉÃj¬ÄgÀĪÀ ªÉÄ|| UÁqÉæeï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄAvÉ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁr Hl ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ MAzÀÄ ¥ÁåAnæ (Pantry ) PÀnÖPÉÆqÀ¯ÁVzÀÝgÀ avÀæUÀ¼ÀÄ

Awards

¥sɧæªÀj 22gÀ ¸ÀAeÉ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è d£À¸ÁUÀgÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. GvÁìºÀzÀ GvÀìªÀ. ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ 10£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀ. §tÚ§tÚzÀ ¢Ã¥ÀUÀ½AzÀ ¥Àædé°¸ÀÄwÛzÀÝ gÀAUÀ¸ÀfÓPÉ. GzÁÏn¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ ¸À£Áä£Àå ²æà ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ C¯Éèà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀ£À PÀ¯Á¥ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀįÉèà ¹¤ªÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£ÉUÉÆArvÀÄ. zÉñÀ-«zÉñÀzÀ 200PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ avÀæUÀ¼ÀÄ CA¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ® AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀzÀ ‘NjAiÀÄ£ï ªÀiÁ¯ï’£À CµÀÆÖ 11 ªÀÄ°Ö¥ÉèPïì avÀæªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ°è £ÀÆvÀ£ÀªÁV ¥ÁægÀA©ü¹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ PÀ¯Á«zÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ qÁ|| gÁeïPÀĪÀÄgï DrmÉÆÃjAiÀÄA£À°è ¢£ÀA¥Àæw LzÀÄ-DgÀÄ avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆAqÀÄ ªÀiÁZïð 1 gÀAzÀÄ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ¨ÁåAPÉémï ºÁ¯ï£À°è ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ PÀArvÀÄ. CAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀàzsÉðUÉ M¼À¥ÀnÖzÀÝ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À avÀæUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ, £ÀªÀÄä ZÀ®£ÀavÀæ ªÁtÂdå ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ¸Á.gÁ.UÉÆëAzÀÄ CªÀgÀÄ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

10£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀzÀ°è ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ

1. £Émï¥ÁåPï ¥Àæ±À¹Û ( Asian and World Cinemas)
JPïìªÉ°ªÀgï CvÀÄåvÀÛªÀÄ avÀæ
F±ÀÄ dÆåj ¥Àæ±À¹Û
¨ÉÃmÉ (PÀ£ÀßqÀ) dÆåj ¥Àæ±À¹
2. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæ «¨sÁUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁQë (§AUÁ½)
3. ¦.PÉ.£ÁAiÀÄgï ¸ÁägÀPÀ ¥Àæ±À¹ lįÉmï (vÀ«Ä¼ÀÄ)
4. PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À «¨sÁUÀ
j¸ÀªÉÃðµÀ£ï
ªÀÄÆqÀ® ¹ÃªÉÄAiÀÄ°
C®èªÀÄ
5. CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£Á avÀæUÀ¼ÀÄ
gÁdPÀĪÀiÁgÀ
¨sÀdðj
MAzÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ PÀxÉ
Copyright © 2019 KFCC, Powered by Intellectual info Solutions Pvt., Ltd., Bengaluru. www.iispl.in