Home About Us News & Awards Help Link Contact Us
Karnataka State High Court Awarded KFCC Dispute Resolution Board as The Apex body to resolve any disputes in Kannada Film Industry.

>>> Delegate Registration for Bangalore International Film Festival
News

ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರಿ ಜಯರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

********

Announcement :

********

Seeking COVID-19 Relaxation for Film Industry from State Govt

********

********

SOPs for Exhibition of Films on preventive measures to contain spread of COVID-19

********

Announcement :

********

Announcement :

********

About Piracy :

Tackling Film Piracy & Copyright infringement Cabinet approves amendment to the Cinematograph Act, 1952 Penal Provisions for unauthorized camcording and duplication of films Violators to face three years jail term or fine of Rs. 10 lakh or both.

Posted On: 06 FEB 2019 9:39PM by PIB Delhi

The Union Cabinet has approved the proposal of Ministry of Information and Broadcasting for introducing the Cinematograph Amendment Bill, 2019 to amend to the Cinematograph Act, 1952. The Bill aims to tackle Films piracy by including the penal provisions for unauthorized camcording and duplication of films.
Details:

In order to tackle the menace of film piracy, the Amendments provide for:

1. Insertion of new Section 6AA for prohibition of unauthorized recording

The following section shall be inserted after Section 6A of the Cinematograph Act, 1952.

6AA: “Notwithstanding any law for the time being in force, no person shall without the written authorization of the author be permitted to use any audio visual recording device to knowingly make or transmit or attempt to make or transmit or abet the making or transmission of a copy of a film or a part thereof.”

* The expression author shall have the same meaning as assigned to it in the clause (d) of section 2 of the Copyright act of 1957.

2. Amendment in Section 7 to introduce Penal Provisions for violating provisions of section 6AA: In section 7 of the principal act, after subsection 1 the following subsection (1A) shall be inserted:

“If any person contravenes the provisions of section 6AA, he shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 10 lakh rupees or with both.”

The proposed amendments would increase Industry revenues, boost job creation, fulfil important objectives of India’s National IP policy and will give relief against piracy and infringing content online.

Background:

1. The medium of cinema, the tools and the technology associated with it and even its audience has undergone radical changes over a period of time. There have also been many changes in the field of media and entertainment with the proliferation of TV channels and Cable network throughout the country, advent of new digital technology, apprehension of piracy, particularly release of pirated version of films on internet, causing huge losses to the film industry and Government exchequer.

2. Film industry has been demanding for a long time, that Government should consider Amendments to the law preventing camcording and piracy. Prime Minister Shri Narendra Modi made an announcement at the inaugural function of the National Museum of Indian Cinema at Mumbai on 19th January 2019 to tackle the menace of camcording and piracy. The Ministry of I&B piloted this matter for consideration of Union Cabinet.

********

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

PÀ£ÁðlPÀ ZÀ®£ÀavÀæ PÁ«ÄðPÀgÀ, PÀ¯Á«zÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀædÕgÀ MPÀÆÌl ¢£ÁAPÀ 04.03.2018 gÀAzÀÄ avÀægÀAUÀzÀ UÀtåjUÉ ¸À£Áä£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ K¥Àðr¹vÀÄÛ.


±ÀæzÁÞAd°

sridevi zÀQët ¨sÁgÀvÀ avÀægÀAUÀzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀnêÀÄtÂAiÀÄgÀ°è M§âgÁzÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAiÀÄ ¥Àæw¨sɬÄAzÀ ¨Á°ªÀÅqï avÀægÀAUÀªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀUÁV¹zÀÝ ¨ÉqÀV ¹jzÉë ²æÃzÉëAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.02.2018 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ zÀĨÉÊ£À°è ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ avÀævÁgÁ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ ¨Á£ÀvÁgÁ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¥ÀAiÀÄt¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀQÌzÀÄ ¨sÀj¯ÁUÀzÀAvÀºÀ £ÀµÀÖ. CªÀgÀ DvÀäPÉÌ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÀÄt¸À°.

EªÀgÀÄ £Àn¹zÀ PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼ÀÄ

1. ¨sÀPÀÛ PÀÄA¨ÁgÀ     3. ¨Á®¨sÁgÀvÀ 5. AiÀıÉÆÃzÁPÀȵÀÚ
2. ºÉtÄÚ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ PÀtÄÚ     4. ¸ÀA¥ÀÆtð gÁªÀiÁAiÀÄt 6. ¦æAiÀÄ
   

£ÀªÀÄä ªÁtÂdå ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÀlÖqÀzÀ°è vÀªÀÄä PÀbÉÃj¬ÄgÀĪÀ ªÉÄ|| UÁqÉæeï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄAvÉ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁr Hl ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ MAzÀÄ ¥ÁåAnæ (Pantry ) PÀnÖPÉÆqÀ¯ÁVzÀÝgÀ avÀæUÀ¼ÀÄ

Awards

¥sɧæªÀj 22gÀ ¸ÀAeÉ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è d£À¸ÁUÀgÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. GvÁìºÀzÀ GvÀìªÀ. ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ 10£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀ. §tÚ§tÚzÀ ¢Ã¥ÀUÀ½AzÀ ¥Àædé°¸ÀÄwÛzÀÝ gÀAUÀ¸ÀfÓPÉ. GzÁÏn¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ ¸À£Áä£Àå ²æà ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ C¯Éèà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀ£À PÀ¯Á¥ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀįÉèà ¹¤ªÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£ÉUÉÆArvÀÄ. zÉñÀ-«zÉñÀzÀ 200PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ avÀæUÀ¼ÀÄ CA¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ PÁ® AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀzÀ ‘NjAiÀÄ£ï ªÀiÁ¯ï’£À CµÀÆÖ 11 ªÀÄ°Ö¥ÉèPïì avÀæªÀÄA¢gÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ°è £ÀÆvÀ£ÀªÁV ¥ÁægÀA©ü¹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ PÀ¯Á«zÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ qÁ|| gÁeïPÀĪÀÄgï DrmÉÆÃjAiÀÄA£À°è ¢£ÀA¥Àæw LzÀÄ-DgÀÄ avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆAqÀÄ ªÀiÁZïð 1 gÀAzÀÄ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ¨ÁåAPÉémï ºÁ¯ï£À°è ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ PÀArvÀÄ. CAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀàzsÉðUÉ M¼À¥ÀnÖzÀÝ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À avÀæUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ, £ÀªÀÄä ZÀ®£ÀavÀæ ªÁtÂdå ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà ¸Á.gÁ.UÉÆëAzÀÄ CªÀgÀÄ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

10£Éà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÉÆæÃvÀìªÀzÀ°è ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ

1. £Émï¥ÁåPï ¥Àæ±À¹Û ( Asian and World Cinemas)
JPïìªÉ°ªÀgï CvÀÄåvÀÛªÀÄ avÀæ
F±ÀÄ dÆåj ¥Àæ±À¹Û
¨ÉÃmÉ (PÀ£ÀßqÀ) dÆåj ¥Àæ±À¹
2. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæ «¨sÁUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁQë (§AUÁ½)
3. ¦.PÉ.£ÁAiÀÄgï ¸ÁägÀPÀ ¥Àæ±À¹ lįÉmï (vÀ«Ä¼ÀÄ)
4. PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À «¨sÁUÀ
j¸ÀªÉÃðµÀ£ï
ªÀÄÆqÀ® ¹ÃªÉÄAiÀÄ°
C®èªÀÄ
5. CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£Á avÀæUÀ¼ÀÄ
gÁdPÀĪÀiÁgÀ
¨sÀdðj
MAzÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ PÀxÉ
Copyright © 2023 KFCC, Powered by Intellectual info Solutions Pvt., Ltd., Bengaluru. www.iispl.in